Projekt Y


Opis – Prezentacja Projektu Y

Galeria Photo -> Strona projektu: -> zobacz

Co oznaczają uniesione ręce? Strach, podporządkowanie a może wręcz przeciwnie są oznaką radości, pewności siebie oraz komfortu? Spoglądając na sportowców stojących na podium, publiczność na fantastycznym koncercie widzimy charakterystyczny pełen radości i uwielbienia gest wzniesionych rąk. Jednakże ten sam gest w sytuacji zagrożenia stanowi wyraz poddania i zniewolenia. 

W kontekście biblijnej opowieści o walce Izraelitów z Amalekitami, wzniesione ręce Mojżesza zapewniły przewagę i ostatecznie zwycięstwo Izraelitom. Oznaczały gest błagalnej modlitwy do Boga, który mógł dać wygraną osobom niemającym żadnego doświadczenia wojennego. 

Inspiracją projektu jest wyizolowanie i odrealnienie samego gestu wzniesionych rąk. Jakie znaczenie miałby w zderzeniu z czystą naturą w oderwaniu od cywilizacji. To stało się punktem wyjścia dla działań fotograficznych rozpoczętych w 2015 roku a trwających do 2018 roku. Zamysłem projektu są cykle fotografii tworzonej na przestrzeni lat w różnych szerokościach geograficznych o różnych porach roku w różnej scenerii. Punktem wiążącym całość jest obecność tej samej modelki w identycznym geście „ręce do góry”, zawsze widzianej od tyłu, jakby podglądanej przez swego oprawcę. Zderzenie delikatności i nagości kobiecego ciała z często surową i nieprzejednaną naturą paradoksalnie potęguje myśli o brutalności i zniewoleniu, ale także o kruchości i ulotności ludzkiego życia. To co z pozoru wygląda jak sielski akt poprzez ten prosty gest uniesionych rąk zmienia się w dziwny niepokojący obraz.

stojących na podium, publiczność na fantastycznym koncercie widzimy charakterystyczny pełen radości i uwielbienia gest wzniesionych rąk. Jednakże ten sam gest w sytuacji zagrożenia stanowi wyraz poddania i zniewolenia. 

W kontekście biblijnej opowieści o walce Izraelitów z Amalekitami, wzniesione ręce Mojżesza zapewniły przewagę i ostatecznie zwycięstwo Izraelitom. Oznaczały gest błagalnej modlitwy do Boga, który mógł dać wygraną osobom niemającym żadnego doświadczenia wojennego. 

Inspiracją projektu jest wyizolowanie i odrealnienie samego gestu wzniesionych rąk. Jakie znaczenie miałby w zderzeniu z czystą naturą w oderwaniu od cywilizacji. To stało się punktem wyjścia dla działań fotograficznych rozpoczętych w 2015 roku a trwających do 2018 roku. Zamysłem projektu są cykle fotografii tworzonej na przestrzeni lat w różnych szerokościach geograficznych o różnych porach roku w różnej scenerii. Punktem wiążącym całość jest obecność tej samej modelki w identycznym geście „ręce do góry”, zawsze widzianej od tyłu, jakby podglądanej przez swego oprawcę. Zderzenie delikatności i nagości kobiecego ciała z często surową i nieprzejednaną naturą paradoksalnie potęguje myśli o brutalności i zniewoleniu, ale także o kruchości i ulotności ludzkiego życia. To co z pozoru wygląda jak sielski akt poprzez ten prosty gest uniesionych rąk zmienia się w dziwny niepokojący obraz.

[ENG]

 What do the raised hands mean? Fear, subordination or maybe – on the contrary – they are a sign of joy, self-confidence and comfort? If we look at  athletes standing on the podium or the audience at a fantastic concert we can see the characteristic gesture of raised hands, full of joy and adoration. However, the same gesture in the event of a threat is an expression of submission and enslavement.

In the context of the biblical story of the war between the Israelites and the Amalekites, Moses’ raised hands gave the advantage and ultimate victory to the 

Israelites. The gesture of raised hands there meant a begging prayer to the God who was in power to give victory even to those who did not have any warfare experience.

This project’s inspiration is to isolate and to render unreal the gesture of raised hands. 

What would it’s meaning be in the context of pure nature? This became the starting point for photographic activities that begun in 2015 and continued until 2018. The idea of the project are series of photographs created over the years in on a variety of geographical latitudes, during various year’s seasons and in multiple sceneries. 

The binding feature for the project as a whole is the presence of the same model expressing the identical „hands up” gesture, always seen from behind, as if she is being  spied on by her predator. Paradoxically, the clash of gentleness and nudity of the female body with nature which is often raw and intransigent, does not only intensify impressions of brutality and enslavement, but also those of fragility and volatility of human life. What seemingly looks like an idyllic act, through this simple gesture of raised hands turns into a bizarre and disturbing picture.


Audio – Wideo Projektu Y

MP4 Audio-Wideo Szkic #2: Projekt Y (HH) do góry – Marcin Góralski